گذشت

Avatar masomeh siyahloo
گذشت
By   masomeh siyahloo   1330 Day agoانچه که گذشت ازسرگذشت ،حیف که بی دقت گذشت، تا امدیم یک(دو روزی) فکر کنیم بالادرخانه نوشنتد
                                                                     

  درگذشت

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1306 Day ago
مرده آنست که نامش به نکویی نبرن . پدر استقلال برای ما استقلالیها همیشه زنده است . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.