چگونگی خرید کارت هواداری

Avatar نادر حاجی قاسمی
چگونگی خرید کارت هواداری
By   نادر حاجی قاسمی   1310 Day ago
چطوری میشه کارت هواداری استقلال گرفت؟
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1306 Day ago
دوست عزیز نخری بهتره چون تیمی که اینقدر بد بازی میکنه و اینجوری اشک هوادارو در میاره داشتن این کارت هم افتخاری محسوب نمیشه . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.