خدا را شکر سایت دو باره فعال شد و مسولین سایت از خواب بیدار شدن و هوادار همچنان در خواب خوش

Avatar وهاب نظری نژاد
خدا را شکر سایت دو باره فعال شد و مسولین سایت از خواب بیدار شدن و هوادار همچنان در خواب خوش
By   وهاب نظری نژاد   1279 Day ago
 هوادار بیدار شو  سایت فعال شده . 
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1121 Day ago
​دوست عزیز ما خواب نبودیم بلکه این سایت بود که به خواب رفته بود و تحت هیچ شرایطی بیدار نمیشد . هر وقت کامپیوتر را روشن میکردم و سری هم به سایت استقلال میزدم میدیدم که همچنان در خواب خوش فرو رفته و گویی مثل اصحاب کهف حاضر به بیدار شدن نبودن هر چتد اصحاب غار بیدارشدن ولی سایت همچنان در خواب خوش . یاران با وفای سایت خواهشا حالا که سایت فعال شده حضور پر رنگ خود را در سایت نشان دهید . اگر استقلالی هستی و برای استقلال عزیز قلبت می تپد سعی کنید که چراغ سایت را روشن نگه دارید چون تو این مدت لنگیهای حسرت به دل هر چی دلشون خواست بار ما کردن . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.