کدتایید

Avatar hosein bagheri
کدتایید
By   hosein bagheri   1278 Day ago
سلام من کدتاییدمیخوام ولی برام نمیاد اصلا.شمارمم بدون صفر و کد کشور وارد میکنم.میشه راهنماییم کنید.چندروزه  کلافه شدم.ممنون میشم
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1275 Day ago
لطفا مشکلت را واضحتر بگو . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.