بهترین تیم این فصل تا کنون و چرا؟

Avatar سیدحسن طاهری
بهترین تیم این فصل تا کنون و چرا؟
By   سیدحسن طاهری   983 Day ago

1 Member thanked this Reply.
احسان صداقت on ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۵۱.

Avatar کریم باقری
By   کریم باقری   877 Day ago
ب نظر من پرسپولیس خیلی خوب نتیجه گرفته پارس جنوبی هم به نظر من کم میاره و نمیتونه اینجوری ادامه بده استقلالم که هرروز داره بهتر از قبل میشه
ساندویچ پانل دیواری   ساندویچ پانل سقفی
ساندویچ پانل  قیمت ساندویچ پانل

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.