ترکیب استقلال برای دربی

Avatar رحمت بصیری قره خان بیگلو
ترکیب استقلال برای دربی
بنظر شماها دوستان و هم باشگاهیان گرامی و عزیز ترکیب استقلال با چه سیستم و با چه نفراتی باشه استقلال میتونه نتیجه بهتر در دربی کسب کنه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.