آیا رحمتی میاد؟

Avatar سعید آقامحمدی
آیا رحمتی میاد؟
By   سعید آقامحمدی   2511 Day ago

خواهشن نظر بادین تا روی بعضی از لنگیا کم بشه....

Avatar سعید آقامحمدی
By   سعید آقامحمدی   2511 Day ago

خواهشن نظر بدین تا روی بعضی از لنگیا کم بشه....

Avatar محمد طاطیان
By   محمد طاطیان   2482 Day ago

رحمتی بهتر از داوریه

ولی بر نمیگرده به تیم ملی

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2467 Day ago

کیروش مغرور به تیم دعوتش نمیکنه

Avatar لیلا واحدی فرد
By   لیلا واحدی فرد   2467 Day ago
Written by: مجید مسلم آذر

کیروش مغرور به تیم دعوتش نمیکنه

Avatar امیر حسین گودرزی
By   امیر حسین گودرزی   2445 Day ago
بعید میدونم برگرده
Avatar محمد رجبی
By   محمد رجبی   2443 Day ago
این کیروش و باید حلق آویزش کرد.....
Avatar حسین کلاته بابایی
By   حسین کلاته بابایی   2436 Day ago
Written by: محمد رجبی

باید دربازه بانی داوری رو توتیم ملی ببینیم تابتونیم مفایسه کنیم شرایط تیم ملی با باشگاه کاملا متفاوته.اما اینو میدونم هرچی باشه از احمدی بهتره که فقط ادعاش میشه با اون دربازه بانیش.

Avatar محمد رجبی
By   محمد رجبی   2436 Day ago
Written by: حسین کلاته بابایی

باید دربازه بانی داوری رو توتیم ملی ببینیم تابتونیم مفایسه کنیم شرایط تیم ملی با باشگاه کاملا متفاوته.اما اینو میدونم هرچی باشه از احمدی بهتره که فقط ادعاش میشه با اون دربازه بانیش.

حالت خوبه تو؟سید از همشون بهتره انقدر ابو تاب نداره
Avatar حسین کلاته بابایی
By   حسین کلاته بابایی   2435 Day ago
Written by: محمد رجبی

حالم کاملا خوبه محمد جان .لطفا از روی تعصب حرف نزن

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2424 Day ago

داوری که ی نوپ اومد رو دروازه از زاویه بسته چه گلی خورد . عشق من سید عزیز

Avatar عرفان ساسانی
By   عرفان ساسانی   2408 Day ago
Written by: مجید مسلم آذر

داوری که ی نوپ اومد رو دروازه از زاویه بسته چه گلی خورد . عشق من سید عزیز

موافقم

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2407 Day ago

جالبه هیچ کس برای برگشتن سید پا پیش نمیذاره


دوستدار شما مجید مسلم آذر

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.