بعد از استقلال در ایران

Avatar مجید مسلم آذر
بعد از استقلال در ایران
By   مجید مسلم آذر   2399 Day ago

بعد از استقلال ، کدام تیم را در لیگ برتر ایران ، بیشتر از بقیه دوست دارید و نتایجش رو پیگیری می کنید ؟
 

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2399 Day ago

من خودم شخصا نتایج راه آهن روهم پیگیری میکنم .

Avatar مهدیس صمدی
By   مهدیس صمدی   2384 Day ago

فولاد

Avatar atiye zalaghi
By   atiye zalaghi   2384 Day ago
سپاهان
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2383 Day ago

البته من دوست دارم راه آهن برنده هم بشه

Avatar atiye zalaghi
By   atiye zalaghi   2382 Day ago
Written by: مجید مسلم آذر

البته من دوست دارم راه آهن برنده هم بشه

شما مطمئنی استقلالی هستید من که شک دارم
Avatar zahra*ss*7777 4444*777
By   zahra*ss*7777 4444*777   2382 Day ago
Written by: atiye zalaghi

فولاد ...

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2382 Day ago
Written by: atiye zalaghi

[quote=majidazar1360]

البته من دوست دارم راه آهن برنده هم بشه

شما مطمئنی استقلالی هستید من که شک دارم
مطمئنم . ولی دوست دارم بخاطر استقلال که بازیای بیشتر خانگی داشته باشه طرفدار تیمای تهرانی باشم