استقلال واقعی که همه دوسش داریم

Avatar بیژن عباسی
استقلال واقعی که همه دوسش داریم
By   بیژن عباسی   2393 Day ago

استقلال امروز همه  مون رو امیدوار کرد امروز درمقابل صبا استقلال خوب بازی کرد واین همون استقلالیه که ما دوست داریم نه استقلالی که تو آزادی به زور فجر سپاسی را با یک گل شکست میده

Avatar میثم محمدی قراسویی
By   میثم محمدی قراسویی   2393 Day ago

درسته. امروز روز خوبی برای هوادارا بود. یه فوتبال جوندار دیدن. البته هنوزم کار داره تا به اون استقلال همیشگی برسه! اما بقول قدیمیا، کاچی به از هیچی...!!! امروز رحمتی هم خیلی به زحمت نیافتاد! یا بهتره بگیم اصلا به زحمت نیافتاد!!! بجز اون صحنه گل که بخاطر اشتباه فردی بود!!! بهرحال امیدوارم که این روش بازی از تیم محبوبمان همیشگی باشه..........

Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2388 Day ago

نه والا . این تیم هنوزم کار داره . اشتباه پشت اشتباه . ما بازیکن جوون میخایم

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.