بهترین بازیکن تیم استقلال درتیم ملی

Avatar علیرضا محمدی
بهترین بازیکن تیم استقلال درتیم ملی
By   علیرضا محمدی   2344 Day ago

هرکدوم ازبازیکنان ک درتیم ملی بازی میکنن عالی وفوق العاده بازی کردن من میگم نکونام واندو وخسروحیدری

Avatar شبنم علی قنبری
By   شبنم علی قنبری   2344 Day ago

اندو و خسرو خیلی بازیشون خوب بوده

Avatar امیر حسین گودرزی
By   امیر حسین گودرزی   2344 Day ago

اندو

Avatar فائزه نجاری
By   فائزه نجاری   2343 Day ago

خسروحیدری

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.