بابازگشت حجازی امسال میریم دسته یک

Avatar فضل الله نوری
بابازگشت حجازی امسال میریم دسته یک
By   فضل الله نوری   4078 Day ago
سلام به آبیابابازگشت ناصرحجازی وازدست دادن بازیکنای خوبی مثل جباری وطالبلووجذب بازیکنای تاریخ مصرف گذشته ای مثل محمدی وشیری به نظرشماامثال چندم میشیم؟
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2372 Day ago

راجع به ی اسطوره اینجوری حرف زدن اصلا درست نیست

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.