بیا داخل جواب بده ؟

Avatar رضا کلاگر
بیا داخل جواب بده ؟
By   رضا کلاگر   4262 Day ago

سلام به همه عزیزان

این جور که معلومه  پرویز مظلومی  سر مربی سال اینده استقلاله

نظر خود را درباره این موضوع بگید . باتشکر ازشما ابی دلان .رضا

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.