آقای واعظ

Avatar علیرضا اروجی
آقای واعظ
By   علیرضا اروجی   4575 Day ago

مثل اینکه این آقای واعظ آشتیانی جو زده و مغرور نمیدونه مدیر چه تیمی شده , نمیدونه استقلال حداقل 20 , 30 میلیون هوادارداره.

آقای واعظ آشتیانی فقط خدا خدا کن و زودتر دست به دعا شو که استقلال افت نکنه وگرنه...............

Avatar مهدی کبیری
By   مهدی کبیری   4575 Day ago
آشتیانی رفتنی .
فقط با اینکاراش خودش را منفور کرد.
حالا هم که به جای مربی طراز اول خارجی لرر هارلی را می خواد سرمربی تیم بکنه.
از همین الان میشه صدای آشتیانی حیا کن استقلال رها کن تو استادیوم شنید.
Avatar احمد تاج
By   احمد تاج   4547 Day ago

آقا  این واعظ خواب نما شد. پارسال که به ما و بچه ها و امیر خیلی حال داد چی شد یهو.

با این سرمربی انتخاب کردنش که دیگه فکر کنم چند وقت دیگه مدیر عامل سال هم بشه.خدا به خیر بگذرونه

 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.