به نظر شما ایران با بازیکنان فعلی عملکردش در جام ملتها چگونه خواهد بود؟؟؟؟

Avatar سالار قدیمعلی
به نظر شما ایران با بازیکنان فعلی عملکردش در جام ملتها چگونه خواهد بود؟؟؟؟
By   سالار قدیمعلی   2295 Day ago
به نظر من به فینال صعود میکند!!
Avatar میرودود سیدمحمدی
By   میرودود سیدمحمدی   2295 Day ago

درگروه خودش خیلی خوب باشدسوم میشود.سیدودود

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.