پیروز قربانی

Avatar کاربر ناشناس
پیروز قربانی
By   کاربر ناشناس   4554 Day ago
با سلام بنظر می رسد برخی از بازیکنان استقلال از نحوه برخورد با آنان ناراحتند .این موضوع بارها توسط برخی بازیکنان عنوان گردیده است .بازیکن نباید احساس کند تا به او احتیاج داریم تحویلش می گیریم این موضوع بی انگیزگی ایجاد می کند .لذا در صورت نخواستن هر کدام  از بازیکنان می توان بصورت محترمانه وبا دلیل آنان را توجیه کرد .

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.