شماره 2 استقلال؟؟؟؟

Avatar REZA VALIZADE
شماره 2 استقلال؟؟؟؟
By   REZA VALIZADE   4516 Day ago

به نظر شما شماره2  استقلال تن امیرحسین صادقی خواهد بود یا خسرو حیدری؟

به نظر خودم امیر حسین شماره 20 رو میپوشه بخاطر پیروز قربانی و خسرو هم 2 رو میپوشه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.