امیر خان

Avatar سجاد مددی
امیر خان
By   سجاد مددی   4514 Day ago

ه نظر من امیر خانم باید می ماند شما با ایشان بسیار بد رفتار کردید حالا دیگه تموم شد باید به آقا صمد کمک کنیم

Avatar مهدی ملایری
By   مهدی ملایری   4508 Day ago
دست امیر خان درد نکنه امیر خان مربی بزرگی انشااله همیشه سالم باشه و موفق
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4508 Day ago

امیر عشقه      

 ولی حالا باید از صمد حمایت کرد  .رضا

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.