بازیکن برتر در بازی با فولاد؟

Avatar محمد عسگری
بازیکن برتر در بازی با فولاد؟
By   محمد عسگری   4485 Day ago
به نظر شما کدام یک  از بازیکنان استقلال در برابر با فولاد خوب بازی کردن؟
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4484 Day ago
به نظر من عنایتی فقط به خاطر گلی که زد
Avatar REZA VALIZADE
By   REZA VALIZADE   4483 Day ago

عنایتی

Avatar بردیا امینی
By   بردیا امینی   4483 Day ago
آقای امیر حسین صادقی
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4483 Day ago
خسرو حیدری همیشه خوبه به خاطر همین دوستان دیگه اسمش رو نمی یارن
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   4482 Day ago
عنایتی
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4482 Day ago

عنایتی به خاطر گلی که زد.رضا

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.