مرفاوی را در این سه بازی بعنوان سرمربی چگونه ارزیابی می کنید

Avatar محمد عسگری
مرفاوی را در این سه بازی بعنوان سرمربی چگونه ارزیابی می کنید
By   محمد عسگری   4482 Day ago

با اینکه هنوز زوده در مورد صمد مرفاوی سرمربی تیم نظر بدیم ولی ارزیابی شما بعد این سه بازی نسبت به صمد مرفاوی چیست

Avatar بردیا امینی
By   بردیا امینی   4482 Day ago

بالاخره از دست پرورده امیر خان کمتر از این نباید توقع داشت.

نظرم :خوب

Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   4481 Day ago

من فکر نمیکردم که صمد خان بتونه از 3 بازی 2 برد به دست بیاره . دمش گرم انصافا سرمربی خوبیه .

Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4481 Day ago
تااین جا بد نبود تا بعد.رضا

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.