نتیجه بازی آث میلان و اینترمیلان را حدس بزنید؟

Avatar محمد عسگری
نتیجه بازی آث میلان و اینترمیلان را حدس بزنید؟
By   محمد عسگری   3970 Day ago

نتیجه دربی حساس را حدس بزنید؟

آث میلان - اینترمیلان

Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   3970 Day ago
من هر دو تیم را دوست دارم ولی بیشتر به برد میلان رقبت دارم.رضا
Avatar فضل الله نوری
By   فضل الله نوری   3970 Day ago
برداینتر
Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   3969 Day ago

دوست عزیزمان mojtaba8  درست حدس زدید

اینتر 4 آث میلان 0

Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   3969 Day ago
برد آث میلان
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3968 Day ago
برد چهار تایی اینتر خیلی حال داد
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2372 Day ago

یرد اینتر

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.