بهترین بازیکن در بازی استقلال با سایپا؟

Avatar محمد عسگری
بهترین بازیکن در بازی استقلال با سایپا؟
By   محمد عسگری   4467 Day ago

دوستان آبی دل به نظر شما

بهترینها در بازی دیشب کیا بودند (استقلال - سایپا )

Avatar هومن کیانی
By   هومن کیانی   4467 Day ago
خسرو حیدری - فرهاد مجیدی - آرش برهانی به خاطر گل خوبی که زد .
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   4466 Day ago
ارش برهانی و خسرو حیدری
Avatar بردیا امینی
By   بردیا امینی   4466 Day ago

آقایان  مجیدی و حیدری

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4466 Day ago
خسرو فرهاد آرش

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.