تفکر مرفاوی در بازی با تراکتور را چگونه ارزیابی می کنید؟

Avatar محمد عسگری
تفکر مرفاوی در بازی با تراکتور را چگونه ارزیابی می کنید؟
By   محمد عسگری   4462 Day ago
تفکر مرفاوی در بازی با تراکتور را چگونه ارزیابی می کنید؟
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4461 Day ago
به نظر من نسبت به بازیایه قبلی خیلی عالی شده
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   4459 Day ago
اما به نظر من هیچ تغییری نکرده .

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.