آگه سیاوش کمی خودخواه نبود با اون خطای مسخره خودشو 3اخطاره نمیکرد تا بازی با استیل آذین رو از دست بد

Avatar کاربر ناشناس
آگه سیاوش کمی خودخواه نبود با اون خطای مسخره خودشو 3اخطاره نمیکرد تا بازی با استیل آذین رو از دست بد
By   کاربر ناشناس   4461 Day ago

خوب شد آقای اکبر پور نیمه دوم به بازی اومد وگرنه کارتهای رنگارنگ آقای ترکی همش تموم میشد

Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4461 Day ago
اکبرپور تو گرفتن کارت استاد شده !!!!!!!!!
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4461 Day ago
اکبر پور مدتیه که در خدمت تیم نیست باید برای این بازیکن فکری کرد
Avatar احمد قدس
By   احمد قدس   4459 Day ago
اکبرپور استاد کارت گرفتنه  منم قبول دارم . به نظر من خیلی خود خواهه.
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4457 Day ago
اگه مدتی روی نیمکت بشینه آدم مِی شه
Avatar بردیا امینی
By   بردیا امینی   4457 Day ago
فکر میکنم آقای اکبرپور2 کارته باشه و مشکلی برای بازی نداره. 
Avatar بهنام فرهنگیان
By   بهنام فرهنگیان   4456 Day ago

اکبر پور هم باید بره کنار دست نیک بخت بشینه

واقعا حیف از این همه انرژی که همیشه حاشیه داره

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4455 Day ago
واقعا همینطوره این همه انرژی ولی متاسفانه همه اون رو تو حاشیه به کار می بره

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.