رفتن واعظ آشتیانی از استقلال

Avatar کاربر ناشناس
رفتن واعظ آشتیانی از استقلال
By   کاربر ناشناس   4451 Day ago
نظرتون درمورد کسوت جدید واعظ وتحولات در شرایط استقلال با این پدیده؟
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4451 Day ago
واعظ مدیر خوبیه حیفه که از استقلال میره
Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4450 Day ago
امیدوارم رو بازی دربی تاثیر نداشته باشه.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.