جانشین آشتیانی کی میتونه باشه؟من میگم ع-ا

Avatar کاربر ناشناس
جانشین آشتیانی کی میتونه باشه؟من میگم ع-ا
By   کاربر ناشناس   4451 Day ago
نظرتون در مورد جانشین واعظ در استقلال؟
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4451 Day ago
هرکی باشه خدا کنه استقلالی باشه ودلش برایه استقلال بسوزه والبته مدیر باشه مثل واعظ
Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4450 Day ago
هر کی هست به این روند استقلال ضربه نزنه و باعث بهتر شدن و اقتدار تیم بشه.
Avatar mohammad javadi
By   mohammad javadi   4449 Day ago
امیدوارم یه رئیس استقلالی و دل سوز هوادارن باشه همین هر کی میخواد باشه باشه فرقی نمیکنه ولی حاجی یه چیزه دیگست
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4449 Day ago
به نظر می رسه حاجی دوباره بر می گرده

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.