خط حمله استقلال در نبود آرش

Avatar کاربر ناشناس
خط حمله استقلال در نبود آرش
By   کاربر ناشناس   4451 Day ago
خط حمله استقلال رو در نبود آرش با چه بازیکنانی پیش بینی میکنید؟
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4450 Day ago
واقعا آرش برهانی در خط حمله عالی کار می کنه ونبودش در بازی دربی کاملا احساس می شه
Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4450 Day ago

با این بازی استقلال در مقابل ابومسلم مساماً باید سیدصالحی فیکس باشه و اکبرپور و عنایتی میتونن با نظر مربی که چقدر بازی کنن تعویض بشن .فقط آرش حیف شد.

Avatar mohammad javadi
By   mohammad javadi   4448 Day ago
آره حیف شد برهانی محروم شد و گرنه میدونست چه جوری حاله شانسپولیس رو بگیره ولی باز بازیکنای خوبی داریم که میتونن جای برهانی رو بگیرن مثل داش سیاوش عنایتی همه سرورن سالارن

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.