فرهاد مجیدی ودعوت قطبی!

Avatar کاربر ناشناس
فرهاد مجیدی ودعوت قطبی!
By   کاربر ناشناس   4451 Day ago
فرهاد به تیم ملی دعوت خواهد شد؟
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4451 Day ago
فرهاد عالی بازی می کنه اگه بره تیم ملی مثل کریم باقری وا می ده پس خدا کنه دعوت نشه وبا تمام قدرت به تیمش خدمت کنه
Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4450 Day ago
فرهاد با این بازیها زیبا حقشه به تیم ملی دعوت بشه امیدوارم اونجا هم موفق باشه.البته حد نهایت آرزو بازیکن رسیدن به پیراهن تیم ملی است و نمایش بازی زیبا ، پس بزاریم اونجا هم فرهاد به آرزوش برسه.
Avatar mohammad javadi
By   mohammad javadi   4448 Day ago
این حق داش فرهاد که بره تیم ملی بازی کنه تیم ملی به این بازیکن نیاز داره نه تیموریان زندی کعبی

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.