به موضوع نظز شما درباره بازی با پیروزی چیست ؟

Avatar رضا کلاگر
به موضوع نظز شما درباره بازی با پیروزی چیست ؟
By   رضا کلاگر   4130 Day ago
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4130 Day ago
استقلال حتما میبره
Avatar mohammad javadi
By   mohammad javadi   4130 Day ago
می بره و ما تو خیابونا شادی میکنیم تا حاله این شانسپولیسی ها گرفته شه
Avatar علی کلانترزاده
By   علی کلانترزاده   4126 Day ago

میبریم پس چی فکر کردی

قراره ما جمعه  از ساعت  14:15 تاساعت 17در استادیوم ازادی واقع در اتوبان تهران-کرج از تشریف فرمایی شما عزیزان در مجلس ختم قرمزها باعث شادی روح ان مرحوم ....... وتسلی خاطر تمام بازماندگان میشود

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4124 Day ago
حیف شد ما می تونستیم بازی رو ببریم اما نخواستیم
Avatar saman karimifar
By   saman karimifar   4119 Day ago
Written by: اسماعیل شریفی

mitonestim bebarim vali nakhastim

Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4118 Day ago
بازی که رفت که نشد .باشه بازی برگشت.رضا
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4104 Day ago
بااین حاشیه ها که برایه استقلال درست کردن خدا میدونه برگشت چی می شه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.