کارت زرد فرهاد مجیدی..

Avatar کاربر ناشناس
کارت زرد فرهاد مجیدی..
By   کاربر ناشناس   4443 Day ago

آیا نیازی بود آقا فرهاد با این همه تجربه روی خط وسط زمین خطای بی موردی رو انجام بده که حالا بازی بعد رو از دست بده؟ تا کی باید شاهد یه همچین مسائلی از بازیکنانی همچون آرش..سیاوش وفرهاد باشیم 

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4442 Day ago
به نظر من فرهاد خوب بود ولی بیشترین خیانتها از سوی اکبر پور می شه سالهای قبل که مرتب استقلال رو به حاشیه می برد دو بازی قبل دوباره شروع کرد این بازی هم نشون داد که خیلی نامرده وتوپهایه به این راحتی رو به بیرون می فرستاد تازه حتی حاضر نبود دنبال توپ هم بدوه یا به کسی پاس بده

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.