به موضوع نظز شما درباره بازی با استقلال اهواز چیست ؟

Avatar رضا کلاگر
به موضوع نظز شما درباره بازی با استقلال اهواز چیست ؟
By   رضا کلاگر   4118 Day ago
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4118 Day ago
اس اس برنده. رضا
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4115 Day ago
به امید خدا این بازی رو می بریم وبا اقتدار در صدر می مونیم
Avatar بردیا امینی
By   بردیا امینی   4115 Day ago

با سلام به همه

بازهم آسمان لیگ آبی میماند.

Avatar محمد عسگری
By   محمد عسگری   4115 Day ago

در این بازی خانوادگی برادر بزرگتر برنده میشه.

اس بزرگتر 3 اس کوچکتر 0

Avatar REZA VALIZADE
By   REZA VALIZADE   4114 Day ago

باخت دادیم

 

Avatar mohammad javadi
By   mohammad javadi   4108 Day ago
از این بد تر نمیشد بازی کرد کلی تو ورزشگاه حرص خوردم
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4104 Day ago
دوستان خدایی بخواید نگاه کنید حق استقلال اهواز برد بود چون فوتبال بازی کردن بازیکنایه ماآخر بازی راه می رفتن

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.