مربی جدید استقلال چه کسی است؟

Avatar رضا کلاگر
مربی جدید استقلال چه کسی است؟
By   رضا کلاگر   4378 Day ago
شما مربی بعدی اس اس را چه کسی میدانید؟
Avatar رضا کلاگر
By   رضا کلاگر   4378 Day ago
به نظر من پرویز مظلومی بهتر است.رضا
Avatar علی کلانترزاده
By   علی کلانترزاده   4376 Day ago
اگه بازی بعدی هم ببازیم که انشا الله میبازیم پرویز خان سرمربیه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.