کارت زرد گرفتن سیاوش در دربی

Avatar کاربر ناشناس
کارت زرد گرفتن سیاوش در دربی
By   کاربر ناشناس   3838 Day ago
چرا بازیکنی مثل سیا باید یک خطای بچه گونه انجام بده که باعث بشه صمد بی عقل اونرو از زمین به جای سید صالحی بکشه بیرون تا آرش رو وارد زمین کنه..سیدصالحی واثه دربی خیلی کوچیکه هنوزوباید آرش رو جای سیدصالحی وارد زمین میکردن مگر پاس گل فرهاد رو سیا نداد؟..همچنین سیاوش واقعا اونروز با غیرت وتعصب بازی میکرد اما کاش بهش یاد میدادن کجا خطای انتحاری انجام بده که اگر کارت هم گرفت ارزششو داشته باشه..
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3833 Day ago
ما طرفداران استقلال با این اخلاق اکبر پور عادت کردیم ولی سیاوش باید تمام تمرکزش رو تو بازی بزاره نه اینکه با بحث کردن با بازیکنها وداور اخطار بگیره

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.