سوتی طالبلو در دربی

Avatar کاربر ناشناس
سوتی طالبلو در دربی
By   کاربر ناشناس   3844 Day ago
آقای طالبلو بمیری بهتره که شیث رضایی تو مصاحبش بعد بازی دربی نگه میدونستیم دروازه بان استقلال رو شوتهای راه دور مستاصله وتونستیم از همین نقطه ضعف گل برد بازی رو بزنیم
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3839 Day ago
طالبلو ضعیف بود

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.