شکوری هد زدن بلد نیست

Avatar کاربر ناشناس
شکوری هد زدن بلد نیست
By   کاربر ناشناس   3838 Day ago
آقای شکوری مدافع سرزن حداقل یه توپ رو باید به جلو دفع کنه نمیدونم قصدت چی بود از اون ضربات سر خنده دار
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3833 Day ago
شکوری هم در دربی ضعیف بود

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.