واعظ صمدو دوست داره چون صمد نمیتونه ازش انتقاد کنه وحرف اول وآخر با واعظ

Avatar کاربر ناشناس
واعظ صمدو دوست داره چون صمد نمیتونه ازش انتقاد کنه وحرف اول وآخر با واعظ
By   کاربر ناشناس   3844 Day ago
واعظ حسابی از قلعه نویی ضربه شصت دیده ونمیخواد مربی به بی زبونی وتحت امر بودن مثل صمد رو از دست بده خصوصا اینکه از لحاظ مالی هم صمد کم هزینه ترینه.
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3839 Day ago
واعظ آشتیانی مدیرعامله خوبیه همینطور که قلعه نوعی مربی باکلاس وخوبیه انشالله که دوباره با هم کار کنن

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.