آقای طالبلو روی خط 6قدم بودی وقتی کریم شوت زد..

Avatar کاربر ناشناس
آقای طالبلو روی خط 6قدم بودی وقتی کریم شوت زد..
By   کاربر ناشناس   4317 Day ago

میخوام بدونم چه معنی داره بازیکنان حریف وقتی تو نیمه استقلال بودن آقا وحید روی خط 6قدم چیکار میکرد اصلا حواسش معلوم نبود کجاست

 

Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   4312 Day ago
به نظر من طالبلو این چند وقته خیلی بد عمل میکنه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.