به امیدنتیجه گرفتن استقلال توآسیاهرهوادار14صلوات به نیت14معصوم نذرکنه وبفرسته

Avatar فضل الله نوری
به امیدنتیجه گرفتن استقلال توآسیاهرهوادار14صلوات به نیت14معصوم نذرکنه وبفرسته
By   فضل الله نوری   3828 Day ago
الهم صل علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3827 Day ago
ما به عشق این تیم وبردهایه غرور انگیزش صلوات می فرستیم وبه امید خدا پیروز میشیم

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.