به نظرشمابهترینای بازی باالاهلی کیابودن

Avatar فضل الله نوری
به نظرشمابهترینای بازی باالاهلی کیابودن
By   فضل الله نوری   3826 Day ago
Avatar اسماعیل شریفی
By   اسماعیل شریفی   3811 Day ago
به نظر من هر سه بازیکنی که اسم بردید خوب بودن هم خسرو وهم فرهاد وهم آقایه محمدی

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.