استقلال نایب قهرمان می شه یا نه؟

Avatar اسماعیل شریفی
استقلال نایب قهرمان می شه یا نه؟
By   اسماعیل شریفی   3753 Day ago
استقلالی که من دیدم می خواد ناکامیهایه این فصل رو فراموش کنه وبا نایب قهرمانیش جبران هواداران پر شورش رو بکنه خدا کنه تو جام باشگاهها هم تلاش کنه ومزد هفتاد هزار تماشاگری که اومدن تشویقش کردن رو بده به امید قهرمانی در آسیا

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.