راهنمای خرید بلیط

🔹بلیت فروشی روز مسابقه در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه انجام می شود