» کانون هواداران استقلال

پایگاه اطلاع رسانی و وب سایت خبری - تحلیلی هواداران استقلال تهران با اهداف ذیل طراحی و راه اندازی شده است :

  1. اطلاع رسانی جامع، شفاف و مستقل
  2. توسعه فرهنگ هواداری استقلال و ارتقاء سطح آگاهی هواداران استقلال
  3. ایجاد ارتباط دو سویه با هواداران با هدف اخذ پیشنهادات ، انتقادات و شکایات آنان و انعکاس آنها
  4. حمایت و پشتیبانی از منافع مالی و معنوی باشگاه استقلال

این سایت هیچ گونه وابستگی رسمی به باشگاه استقلال تهران ندارد و مواضع و دیدگاههای مطرح شده در این سایت لزوماً نظر رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران نمی باشد .

مدیران این سایت عبارتند از :

 طراح و مدیر مسئول : حسن فرهادی بختاجردی

سردبیر : علی خلف  <