» باشگاه استقلال » هیات مدیره و کادر مدیریتی

هیات مدیره و کادر مدیریتی باشگاه استقلال تهران

ایران وزارت ورزش و جوانانمالک
ایران رضا افتخاریمدیرعامل
ایران حسن زمانیعضو هیئت مدیره
ایران جوادقرابعضو هیئت مدیره
ایران محمد حسین قریبعضو هیات مدیر
ایراناکبر عباسی ملکی
عضو هیات مدیره