» باشگاه استقلال » تالار افتخارات » افتخارات استقلال به تفکیک جام ها

افتخارات باشگاه استقلال به تفکیک جام

کشوری

استانی

  • جام باشگاه‌های تهران
    • قهرمانی : ۱۳۲۸، ۱۳۳۱، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۸، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴، ۱۳۶۹ ۱۳۷۳
    • نایب قهرمانی : ۱۳۲۵، ۱۳۳۰، ۱۳۳۷، ۱۳۴۸، ۱۳۶۱، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹
  • جام‌حذفی باشگاه‌های تهران
    • قهرمانی : ۱۳۲۶، ۱۳۳۰، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸
    • نایب قهرمانی : ۱۳۲۵، ۱۳۴۹

آسیایی