» باشگاه استقلال » بازیکنان

بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران

مطابق با آیین‌نامه نقل و انتقالات لیگ برتر در فصل ۹۵–۱۳۹۴، هر باشگاه لیگ برتری مجاز به استفاده از ۱۸ بازیکن بزرگسال است و بقیه بازیکنان تیم باید از سهمیهٔ زیر ۲۳ سال، زیر ۲۱ سال یا زیر ۱۹ سال باشند. در این میان هر تیم می‌تواند از ۴ بازیکن خارجی، شامل حداقل یک بازیکن آسیایی، استفاده کند

بازیکنان اصلی

شمارهنقشبازیکن
۱ایراندروازه‌بانمهدی رحمتی Captain sports.svg
۲ایرانمدافعخسرو حیدری
۴ایرانهافبکروزبه چشمی
۵ایرانمدافعمجید حسینی زیر۲۳
۶ایرانهافبکامید ابراهیمی
۷ایرانمهاجمحسن بیت‌سعید
۸ایرانهافبکمجتبی جباری
۹ایرانمهاجمعلی قربانی
۱۰ایرانمهاجمسجاد شهباززاده
۱۱ایرانمهاجمجابر انصاری
۱۳ایرانمدافعآرمین سهرابیان زیر۲۳
۱۴ایرانهافبکفرشید باقری
۱۶ایرانهافبکمهدی قائدی زیر۲۱
۱۷ایرانمدافعیعقوب کریمی
۱۸ایرانمدافعمیلاد زکی‌پور زیر۲۳
۱۹ایراندروازه‌بانارشیا بابازاده زیر۲۳
شمارهنقشبازیکن
۲۰ازبکستانهافبکسرور جپاروف
۲۱ایرانمدافعوریا غفوری
۲۲ایراندروازه‌بانحسین حسینی
۲۳ایرانهافبکداریوش شجاعیان
۲۴ایرانهافبکامید نورافکن زیر۲۱
۲۸ایرانهافبکمحسن کریمی
۳۰ایرانمدافععظیم گوک زیر۲۳
۳۳ایرانمدافعپژمان منتظری
۸۸ایرانهافبکفرشید اسماعیلی زیر۲۳
۹۰برزیلمدافعلئاندرو پادوانی