» باشگاه استقلال » پیشکسوتان باشگاه استقلال

پیشکسوتان باشگاه استقلال

 اسطوره های تاریخ باشگاه استقلال
استقلال به مانند سروستانی است که میلیونها باغبان مشتاق دارد، سروستانی به رنگ آبی. استقلال خانه ماندگاری است با سروستانی پایدار، مردان سروگونه ای که استقلال را بی هیچ تردیدی خانه خود می دانند