» باشگاه استقلال » پیشکسوتان » اسطوره های استقلال

اسطوره های تاریخ باشگاه استقلال تهران

استقلال به مانند سروستانی است که میلیونها باغبان مشتاق دارد، سروستانی به رنگ آبی. استقلال خانه ماندگاری است با سروستانی پایدار، مردان سروگونه ای که استقلال را بی هیچ تردیدی خانه خود می دانند و به این خانه پاک می نازند. عشق را باید پای زندگینامه مردان آبی نوشت. مردان آبی اگرچه متفرق هستند، اما قلبهایشان مجتمع و همه اندیشه هایشان متوجه خانه آبی است. استقلالی جماعت، رهرو یک راهند و ضربان قلبهایشان ینز هماهنگ است. اینها همه تجلی مهر است و عشق. عشقی که جملگی به استقلال دارند.
 در این بخش از بزرگانی یاد می شود که هر یک به نوبه خود در جهت اعتلای نام استقلال تلاش نمود ه‌اند . متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به برخی اطلاعات مورد نیاز شاید نتوان حق مطلب را آن گونه که باید ادا کرد اما مید است روزی فرا رسید که زندگینامه همه کسانی که برای بزرگی استقلال زحمت کشیده اند بی کم و کاست در این بخش آورده شود ... هدف ما یاد کردن از بزرگان و پیشکسوتان این باشگاه بزرگ است و لاغیر . از نظر ما و به عقیده همه هوادارن تمام پیشکسوتان باشگاه استقلال دارای عزت و منزلت ویژه هستند اگر نامی اینجا از قلم افتاده پیشاپیش از همه بزرگان معذرت می خواهیم .