یک لحظه فکرکنید.اس اس خصوصی شد.بعدچه اتفاقی میافتد.

آواتار وهاب نظری نژاد
یک لحظه فکرکنید.اس اس خصوصی شد.بعدچه اتفاقی میافتد.
توسط   وهاب نظری نژاد   ۳۳۹۸ روز قبل
باشگاه مالک خصوصی دارد.سیصدمیلیادتومان پول داده.درواقع باشگاه راخریده.اعضای هییت مدیره میشونددوستانش.برادریابرادرزنش میشه مدیرعامل.سرمربی وکادرفنی را خودش انتخاب میکند.و حتمآمیخواهددرمقابل اینهمه پول دادن.ده هابرابرسودعایدش شود.(مثل تیم پس پس آقای عبده زمان شاه)به هیچ کس اجازه دخالت نمیدهدهرکس هم اعتراض کنداخراج میشود.همه کاره باشگاه است چون مالک است آنوقتست که باشگاه از چاله به چاه میافتد. تا جایی که کسی اجازه اظهارنظردرتریبون آزادو گفتگوی آزادرا هم نخواد داشت .سرنوشت تیمهای خصوصی این را ثابت کرده است.