بازیکنان آبی ... بازیکنان لنگی

آواتار وهاب نظری نژاد
بازیکنان آبی ... بازیکنان لنگی
توسط   وهاب نظری نژاد   ۳۳۹۲ روز قبل
چه تفاوتی بین بازیکنان آبی و لنگیها است . من شخصا فکر میکنم که لنگیها درون زمین تبدیل میشن به یک مشت بازیکن . بی ادب . مغرور .و دور از بازی جوانمردانه . ناصر محمدخانی . شیث رضایی . محمد نصرتی . خانزاده . وووو اینها نمونه یک مشت از یک خروار است . تا نظر آبیهای عزیز چه باشد .