تبعیض...تبعیض....تبعیض .

آواتار وهاب نظری نژاد
تبعیض...تبعیض....تبعیض .
توسط   وهاب نظری نژاد   ۳۳۹۱ روز قبل
​خدا لعنت کند مسِولین ورزش را که اینقدر تبعیض قایل میشن .بر حسب اتفاق برنامه ورزشی شفیع لنگی را نگاه میکردم . که داشت به آه و ناله نژاد فلاح قایم مقام باشکاه لنگیها گوش میداد. و از مسولین در خواست داشت بازیهای آنها بخاطر حضور لنگیها در آسیا . عقب بیفتدو این گزارشگرلنگی ضمن تاییدسخنان قایم مقام . به همراه کارشناس برنامه از مسولین ورزش میخواستن درخواست باشگاه لنگیها رامبنی بر عقب افتادن بازیهاقبول کنند و میگفتند الان این تیم لنگی نیست واین تیم ایران و تیم ملی است . شما دو هفته بازیها را تعطیل کردین کم نبود . چرا آنموقع که استقلال در آسیا بازی داشت یک ساعت بازیهای لیگ را عقب نداختین . و باعث حذف استقلال شدین . یادتان است که مرحوم حجازی در فینال آسیا با کره بخاطر باران سیل آسا و هوای بسیار بد جوی در خواست کرد یکی . دوساعت بازی عقب بیفتد تا هوا کمی بهتر بشه. شماها بهانه میاوردید که کنفدراسیون آسیا قبول نمیکند. و باعث باخت استقلال شدین . با صراحت میگویم که اگر خودتان را هم برای این تیم لنگی بکشید. در آسیا. سوم هم نمیشود. قربان برم خدا را  .  یک بام و دو هوا را ...