شکست سنگین چلسی از منچستر سیتی

آواتار سید حسن طاهری
شکست سنگین چلسی از منچستر سیتی
توسط   سید حسن طاهری   ۲۰۹۰ روز قبل